Biowaste2Gas

I fremtidens cirkulære bioøkonomi skal alle ressourcer genbruges og energispild minimeres. Kombi-forgasserens unikke arkitektur uddrager energiindholdet af restprodukter og leverer biokoks til nedmuldning bestående af blandt andet fosfor og kulstof.

Eksempler på restprodukter:

Om Processen

Med vores Kombi-forgasser er det nu muligt, som noget nyt og unikt, termisk at omsætte biomasse, afgasset fiberfraktion eller spildevandsslam til en tjærefri gas, der efter afkøling og simpel filtrering vil kunne anvendes direkte som brændstof i en gasmotor eller til fremstilling af syntetisk brændstof.

Se videoen nedenunder for mere info om processen.

circular-process.drawio.png

Flow illustreret

Energiindhold

Afbrænding
Udnyttes; der kan være emissioner med tungmetaller

Nedpløjning
Tabes; CO2 udvikling når slammet nedbrydes på marken

Forgasning
Udnyttes; gassen kan opgraderes til bio-metan eller fødes til forbrændingsmotor

Gødningsværdi

Afbrænding
Tabes; eventuelt gødningsindhold bindes i asken eller fordamper via røggassen

Nedpløjning
Udnyttes; men der spredes ligeledes miljøfremmede stoffer, mikro-plast og medicin rester

Forgasning
Bevares; biokoksen er renset for mikro-plast, medicin rester og flygtige tungmetaller. Målinger hos AU viser kun en lille reduktion af plantetilgængeligheden af fosforen. Biokoks binder kulstof i århundreder og forbedrer bl.a. sandjord og forbedrer høstudbyttet i de fleste jordtyper

Vision

Biowaste2Gas er en teknologivirksomhed med formål at kommercialisere kombi-forgasseren ved anvendelse i forskellige processeringsanlæg for restprodukter.
Vi ser 2 oplagte anvendelsesmuligheder:

Rensningsanlæg:
Forgasser teknologien har et stort potentiale ved at tage teknologien i brug indenfor rensningsanlæg. De producerer afgasset og centrifugeret slam, og har en typisk betydelig omkostning for at bortskaffe slammet. De forskellige anlæg har forskellige løsninger, alt efter de lokale muligheder. Slammet forlader typisk renseanlægget opblandet med 65% vand for at slammet er let at pumpe og videre distribuere. Omkring 68% af slammet udbringes på mark og nedpløjes for at bidrage med fosfor indholdet til gødning. En stor andel afbrændes, hvilket besværliggør udnyttelsen af fosforindholdet som bindes hårdt i asken. Et enkelt sted tørres slammet og afbrændes i en cementovn. Fælles for løsningerne er at enten udnyttes energiindholdet eller udnyttes gødningsindholdet.

Kombi-forgasseren tilbyder en ny mulighed - udnyttelse af såvel energiindhold som gødningsindhold.

Biogasanlæg:
I ethvert moderne biogas anlæg produceres en betydelig mængde afgasset slam, hvor det ikke længere er rentabelt at uddrage energien bakterologisk. Normalt nedmuldes denne slam på mark for at udnytte gødningsværdien af bl.a. fosforen. Tørres slammet og fødes til forgasseren, kan det resterende energiindhold udnyttes og biokoksen kan nedmuldes. Biokoksen indeholder en betydelig mængde kulstof som betyder at nedmuldingen svarer til at gemme CO2 eller ihvertfald at forsinke udledningen af CO2 til atmosfæren. Fosforen er fortsat plantetilgængelig efter forgasning.

Projekter

2024: Konstruktion og afprøvning af gascentrifuge

I projektet skal der designes, produceres og afprøves en gascentrifuge, der vil gøre det muligt at rense tjærerester, vand samt organiske komponenter ud af rågas. Udfordringen bliver først og fremmest at rense de opsamlede kontaminanter ud af centrifugen under drift. Derudover skal vand og sediment løbende kunne isoleres og udtages. Det skal ligeledes være muligt at vaske centrifugen indvendigt under drift, uden ydelsen påvirkes. Anlægges afprøves hos anlægsvært og funktionen verificeres ved måleprogram der gennemføres af Teknologisk Institut. Program: INNOBOOSTER; 3138-00501A

2021-2023: ZeroWastePilot

Biowaste2Gas videreudvikler deres forgasser teknologi til anvendelse i fremtidens cirkulære bioøkonomi ved at optimere mulighederne for at nyttiggøre såvel energiindholdet som gødningsværdi af 2 produkter i restsegmentet – slam fra rensningsanlæg og afgasset fiberfraktion fra biogasanlæg. Forgasningsprocessen består af 3 trin: 1. Forgasserens pyrolyse sektion fjerner en række miljøfremmede forureninger (mikroplast, visse tungmetaller og pesticid rester) sammen med de flygtige komponenter fra restproduktet 2. Efter pyrolysen delens nænsomme afgasning af den brandbare fraktion, optimeres gasudbyttet ved at biokoksen udsættes for et water-gas-shift 3. Gassen opvarmes kortvarigt til 900-1100 degC for at nedbryde tjæreindholdet I projektet opbygges en 100 kWgas pilot forgasser baseret på Dan Christiansens (CTO i Biowaste2Gas) banebrydende forgasser design og pilotanlægget udsættes for en række levetidstests og fødes med fiberfraktioner med forskellige grader af mekanisk og termisk forbehandling. Sideløbende udføres en række forsøg på Aarhus Universitet for at dokumentere mulighederne for bakteologisk opgradering af gassen til biometan. En række arbejdspakker analyserer og dokumenterer forretningspotentialet i at anvende forgasseren indenfor rensningsanlæg og biogasanlæg. Program: EUDP; 64020-2082

2020: ZeroWastePreStudy

Sekundær og afgasset slam fra rensningsanlæg kan ses som en ressource istedetfor en udfordring. Indfødes tørret spildevandsslam i Biowaste2Gas’ unikke Kombi-forgasser resulterer dette i 2 opgraderede produkter: 1. Forgasser gas som – takket være Kombi-forgasserens unikke og innovative arkitektur – er tjærefri og kan anvendes til kraft-varme anlæg eller opgradering til biobrændstoffer 2. Biokoks med højt indhold af plantetilgængeligt fosfor, med potentiale for opgradering til gødning, og biokoksen har attraktive håndterings og lager egenskaber sammenlignet med traditionel centrifugeret slam. Ydermere giver 3 trins arkitekturen mulighed for at optimere opløsning og fraktionering af miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Det aktuelle projekt optimerer og validerer den eksisterende laboratorie prototype og undersøger en række miljø mæssige forhold ved forgasning af spildevandsslam. Program: EUDP; 64019-0586

2019: Konstruktion af filtersystem til rensning af forgasnings-gas baseret på restprodukter

Formålet med projektet var at; udvikle, bygge og afprøve et filtersystem der kan behandle produktgas fra en forgasningsproces, således at denne gas klargøres til efterfølgende anvendelse. Udover dette skal filter-systemet være selvrensende således kontinuerlig drift i lange perioder er muligt. Projektet gennemført og verificeret af DTU Lyngby. Program: EUDP; 64018-0628

2018-2019: Udvikling af filteranlæg til rensning af kondensat fra forgasnings-proces til restprodukter

Anlægget blev testet på i alt 3 restprodukter; granuleret spildevandsslam, pelleteret fiberfraktion fra en biogasproces samt pelleteret kyllingemøg. Med dette projekt blev bedste rensemetode fastslået, så anlæggets rejektvand nu kan renses til et niveau, hvor bortledning til offentlig kloak bliver muligt. Teknologisk Institut i Århus bistod med analysearbejdet. Program: INNOBOOSTER; 8062-00853A

2017-2018: Optimering af Kombi-forgasser

Testforløbet, der foregik på DTU-Risø, har bragt udviklingen af Kombi-forgasseren betragteligt fremad Med kontinuerlig gasmåling, var det muligt at indstille styringsparametre og opnå optimal drift og gaskvalitet. Dette blev gennemført på tre forskellige brændsler, hvor specielt granuleret spildevandsslam og pelleteret fiberfraktion fra biogasanlæg viste meget lovende resultater. Den producerede gas havde, jf. udførte tjæremålinger, et ekstremt lavt indhold af tjæreforbindelser, og gassens brændværdi lå på et niveau, der rigeligt opfylder kravene til gasmotordrift. Program: INNOBOOSTER; 7040-00997B

Kontakt

Vil du vide mere, har du spørgsmål eller input til os? Så hører vi gerne fra dig.

 

Skriv til os:
kontakt@biowaste2gas.dk

Ring til os:
+45 24 37 50 63

Vores adresse er:
Bjørnshave 10, 8700 Horsens

Scroll to Top